طراحی و اجرای
هویت بصری شرکت سیاره ششم

( شرکت لیتوانیایی )