اجرای هویت بصری برند

و طراحی آرم شرکت سیاره ششم

( شرکت لیتوانیایی )