اجرای هویت بصری برند

و طراحی لوگو اسم  پتروشیمی تخت جمشید