تصاویر کاتالوگ مهمترین وظایف را ایفا می کنند

تصاویر کاتالوگ، مهمترین وظایف را ایفا می کنند؟

چرا در طراحی کاتالوگ های تبلیغاتی، تصاویر کاتالوگ مهمترین وظایف را ایفا می کنند؟

جواب این سوال به موضوعی بسیار جالب بر می گردد که تاثیر آن در گستره ای فراتر از طراحی یک کاتالوگ تبلیغاتی است .

برای پاسخ به این سوال بسیار مهم، لازم است آشنایی مختصری با مغز انسان داشته باشیم.مغز به سه بخش عمده تقسیم می شود که از نظر ساختار سلولی و عملکرد با هم متفاوت هستند. با وجود اینکه این سه بخش بر فعالیت یکدیگر تاثیر می گذارند و نمی توان به طور محض فعالیت مغزی خاصی را به یک بخش نسبت داد ولی هر کدام از قسمت های مغز نقش ویژه ای دارند.این سه بخش مغز جدید، مغز میانی و مغز قدیم نام دارند.

مغز جدید انجام کارهای تحلیلی و پیچیده را بر عهده دارد. تصمیمات منطقی، آموزش و کارهای ارادی ما با فرماندهی این بخش مغز انجام می شود. مغز میانی بیشتر با موارد احساسی سر و کار دارد .مغز قدیم عهده دار فعالیت های اصلی ما برای حفظ بقاست. مثلا وقتی گرسنه می شویم مغز قدیم دستور می دهد که به این مورد رسیدگی گردد.مغز قدیم در واقع یک وقفه رد نشدنی صادر می کند که باید در اولین فرصت ممکن به آن رسیدگی شود .

تصاویر کاتالوگ مهمترین وظایف را ایفا می کنند

تصاویر کاتالوگ مهمترین وظایف را ایفا می کنند

مغز چگونه کار می کند

خانم لزلی هارت در کتاب “مغز چگونه کار می کند” توضیح می دهد که شواهد نشان می دهد مغز قدیم قسمتی است که تعیین می کند کدام بخش اطلاعات دریافتی، برای پردازش به مغز جدید مخابره شود و کدام تصمیم تایید شود و یا اینکه رد شود . پس اگر با عملکرد مغز قدیم آشنا شویم می توانیم عملیات تاثیر گذارتری را طراحی کنیم. پروفسور جرالد زالت من می گوید ۹۵ درصد افکار،احساسات و یادگیری ما به طور ناخودآگاه شکل می گیرد وهمین موضوع پایه اصلی عملکرد مغز قدیم را تشکیل می دهد.

اغلب تصمیمات خرید ما با مغز قدیم انجام می شود پس بسیار مهم است که ما مستقیم با مغز قدیم صحبت کنیم .

مغز قدیم با تصاویر ارتباط برقرار می کند

۶۵درصد تمامی اطلاعاتی که به مغز منتقل می گردد از طریق بینایی است.علم عصب شناسی نشان می دهد مقتی چیزی می بینبم که شبیه مار است، مغز قدیم در ۲ هزارم ثانیه عکس العمل نشان می دهد، حتی قبل از آنکه مغز قدیم تشخیص دهد مورد مشاهده شده آیا واقعا مار است یا خیر.

عصب های بینایی به مغز قدیم متصل است و اطلاعات تصویری با سرعت به مغز قدیم منتقل می شود.اعصاب بیداری ۲۵ برابر سریعتر از اعصاب شنیداری عمل می کند.این موضوع بسیار قابل توجه است که واژگان با مغز قدیم مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می گیرندول تصاویر با مغز قدیم.

چون تصاویرمی توانند  مورد توجه مغز قدیم قرار گیرند از این رو است که در طراحی کاتالوگ های تبلیغاتی، تصاویر کاتالوگ مهمترین وظایف را ایفا می کنند