کاتالوگ جزو محصولات چاپی است که از بسیاری جهات به بروشور های تبلیغاتی شبیه است- شیوه معرفی موضوع وجه تمایز اصلی آنهاست- در  طراحی کاتالوگ تبلیغاتی  موضوع مختصر و مفید مطرح شده در حالی که بروشور به طور مفصل و دقیق موضوع را شرح می دهد. تفاوت کاربرد کاتالوگ ها در همین جا مشخص می گردد.