نوشته‌ها

<< راننده در یک روز برفی چگونه به ماشین راه بازکن خود می رسد؟ >>

در دهه ۱۹۶۰، یک گروه تبلیغاتی، ماه ها تلاش کرد تا قابل اعتماد بودن فولکس واگن را در شرایط سخت زمستان، نشان دهد.

در پایان به این نتیجه رسید که راننده ماشین راه بازکن موضوع خوبی برای این کار است.یک هفته بعد یکی از افراد گروه، با این سوال اولین حرکت خود را شروع کرد: << راننده در یک روز برفی چگونه به ماشین راه بازکن خود می رسد؟ >>

(مقاله جذاب اشتباه بزرگ پپسی در برندینگ را هم از دست ندهید )

آگهی ماشین راه بازکن برای شرکت فولکس واگن، کار (Doyle Dane)  است.در یک روز برفی که از هر طرف طوفان و برف بیداد می کن، مردی سوار فولکس واگن خود شده، در حالی که از میان برف ها عبور می کند، به راه خود ادامه می دهد. در پایان، می بینیم که اتومبیل خود را به کجا برده است. با پارکینگی که تمامی ماشین های راه بازکن در آنجا پارک شده است. در این لحظه صدایی روی تصویر می پرسد: هیچ فکر کرده اید که راننده ماشین راه بازکن، چگونه به ماشین خود می رسد؟ با فولکس واگن